Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Het privacyreglement heeft tot doel:

  • - Te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens die bij Versterkt werken zijn opgeslagen;
  • - Te voorkomen dat personeelsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn;
  • - Eenieders recht op privacy te respecteren en te beschermen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Versterkt werken

Versterkt werken verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Versterkt werken verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht;

- Gegevens noodzakelijk ten behoeve van het traject, zoals opleiding, werkervaring, arbeidsongeschiktheid gegevens, beroepswens, in te zetten re-integratiediensten, voortgang van het traject;

Doeleinden

Versterkt werken voert in opdracht van diverse opdrachtgevers werkzaamheden uit op het gebied van advies, arbeidsmobiliteit en re-integratie. Voor een juiste en correcte uitvoering is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens vast te leggen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens, omdat Versterkt werken hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Versterkt werken persoonsgegevens aan Versterkt werken verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Versterkt werken deze gegevens verwerkt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren gegevens maximaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling:

- Fiscale bewaarplicht: 7 jaar na beëindigen overeenkomst (financiële administratie)

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Versterkt werken passende beveiligingsmaatregelen genomen. - Gegevens zijn opgeslagen in computerbestanden die slechts op te halen zijn door het volgen van een procedure waarin codes ingevoerd moeten worden;

- Het kantoorpand is tegen inbraak beveiligd;

- Binnen de organisatie kunnen gegevens uit de persoonsregistratie alleen worden verstrekt aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele dienstverlening aan en begeleiding van de geregistreerde, voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

Uw rechten

U heeft het recht om Versterkt werken een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Versterkt werken verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Versterkt werken, info@versterktwerken.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Versterkt werken, laat dit dan vooral aan ons weten, via info@vesterktwerken.nl.