1 Definities en Toepasselijkheid

1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Noloc: de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches (www.noloc.nl). Ondernemer: het Noloc-lid dat als ondernemer in zijn/haar bedrijfsactiviteiten op het gebied van de loopbaanprofessie deze voorwaarden van toepassing verklaart. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de Ondernemer. Cliënt: de persoon(zijnde een werknemer of cliënt van Opdrachtgever, of een particulier) op wie de door de Ondernemer uit te voeren begeleidings-, advies- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben. Gedragscode:
de Gedragscode van Noloc, waaraan het Noloc-lid bij zijn beroepsuitoefening gebonden is. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en Ondernemer tot het leveren van diensten door Ondernemer aan Opdrachtgever. Partijen: Opdrachtgever en Ondernemer gezamenlijk.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeen gekomen tussen partijen.

1.5 Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven geldig.

1.6 Ondernemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Ondernemer zal Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan, van kracht zijn. Enkel particuliere Opdrachtgevers hebben het recht de overeenkomst te ontbinden indien zij het niet eens zijn met de gewijzigde voorwaarden. Zakelijke Opdrachtgevers zijn gehouden tot acceptatie van wijzigingen in de algemene voorwaarden.


2 Aanbieding

2.1 Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Ondernemer heeft het recht een gedaan aanbod binnen 2 dagen na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever te herroepen.

2.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Ondernemer gedane aanbiedingen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.4 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.5 Ondernemer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Wanneer in een offerte wordt gesproken over verschillende fases van een traject, wordt de opdracht gezien als één geheel, welke door opdrachtgever in zijn geheel wordt aanvaard.

2.7 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.


3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart mede offerte van Ondernemer.

3.2 Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.3 Indien Opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Ondernemer een opdracht verstrekt, is Ondernemer pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

3.4 Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Ondernemer of zodra Ondernemer – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

3.5 Ondernemer behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Ondernemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen uitvoeringstermijn door Ondernemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. Ondernemer is gerechtigd dit eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.7 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

3.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Ondernemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.


4 Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Ondernemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct, compleet, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Ondernemer te stellen.

4.2 Opdrachtgever is gehouden om tijdig medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen die bij de uitvoering van de werkzaamheden door Ondernemer betrokken (zullen) zijn.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Ondernemer toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door Ondernemer zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en door Ondernemer benodigde hulpmiddelen.

4.4 Ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5 Opdrachtgever is gehouden Ondernemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

4.8 Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Ondernemer hoge eisen stellen, maar Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Ondernemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.

4.9 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
- het gebruik van de advisering, begeleiding, coaching of training voor de doeleinden waarvoor deze zijn verleend;
- het tijdig voldoen aan de wettelijke verplichtingen en opvolgen van de adviezen en instructies van Ondernemer
- het behalen van de door Opdrachtgever beoogde doelstellingen en resultaten;
- de beveiliging van de locatie, het pand c.q. de ruimte alweer Ondernemer de dienstverlening uit dient te voeren;
- het voorzien van voernoemde locatie van alle benodigde materialen en hulpmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening door Ondernemer;
- het voorzien van elektra, sanitair en overige aansluitingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van Ondernemer op de locatie waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd;
- het bieden van een voor de gezondheid van deelnemers aan de dienstverlening van Ondernemer veilige locatie. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige letselschade van deelnemers aan haar dienstverlening;

4.10 Opdrachtgever is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen adviezen en bescheiden te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden en gewenste wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan Ondernemer.


5 Uitvoering

5.1 Ondernemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Ondernemer zal de dienstverlening uiteraard zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Bij eventuele calamiteiten of overmacht is zij echter gerechtigd de uitvoering aan een derde persoon te delegeren. Ondernemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Ondernemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Om haar goede kwaliteit van dienstverlening te waarborgen is Ondernemer aangesloten bij Noloc, waardoor zij regelmatig bijscholing volgt en haar expertise zich onderscheidt van andere coaches en waarbij Ondernemer zich dient te houden aan de Noloc Gedragscode. Op Ondernemer rust echter slechts een inspanningsverbintenis ten aanzien van geleverde diensten en Ondernemer is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, coaching of training.

5.3 Ondernemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden te laten verrichten door een door Ondernemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Ondernemer wenselijk is. Eventueel ingeschakelde derden, verrichten hun werkzaamheden op eigen verantwoordelijkheid onder uitsluiting van enige aansprakelijkheid van Ondernemer.

5.4 Ondernemer houdt Opdrachtgever op de hoogte van haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de Opdrachtgever daarvan onkundig is.

5.5 Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

5.6 Ondernemer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.

5.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Ondernemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Opdrachtgever niet wordt betaald, is Ondernemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.


6 Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.


7 Leverings- c.q. uitvoeringstermijn

7.1 Uitvoering zal plaatsvinden binnen een door Ondernemer opgegeven termijn. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen en levering geen grond voor ontbinding door Opdrachtgever op.

7.2 Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Ondernemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de werkzaamheden uit te voeren. Ondernemer is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

7.3 Indien Ondernemer informatie, gegevens of instructies nodig heeft van Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat Opdrachtgever deze aan Ondernemer heeft verstrekt.


8 Herroepingsrecht consumenten en uitsluiting 

8.1 Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van producten en/of diensten door een consument (particuliere Opdrachtgever) zonder dit product of deze dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben geïnspecteerd (dus telefonisch of online), kan de consument de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

8.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke Opdrachtgever en/of maatwerk producten en/of diensten.

8.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of de dag waarop de overeenkomst tot het verlenen van een dienst is gesloten. 

8.4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan Ondernemer kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij Ondernemer opvragen.

8.5 De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.

8.6 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument en Ondernemer van rechtswege ontbonden.

8.7 Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van Ondernemer onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door Ondernemer.

8.8 Ondernemer vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan Ondernemer.

8.9 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.

8.10 Ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, indien dit duidelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, door Ondernemer is vermeld:
a. Dienstenovereenkomst, na volledige uitvoering van de dienst indien:
i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; én
ii. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
b. Koopovereenkomst digitale producten (zoals een e-book of online training of workshop indien:
i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; én
     ii. de consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.


9 Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

9.2 Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven en in geval Ondernemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Ondernemer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

9.3 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voor zover Cliënt toestemming geeft rapporteert Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan, in overeenstemming met de Gedragscode, slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

9.4 Ondernemer en de niet-particuliere Opdrachtgever verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en nemen hun informatie- en communicatieverplichtingen ten opzichte van de cliënt in acht. Zij verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving bij uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

9.5 Ondernemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers en Cliënten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Ondernemer behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. Voor gebruik van de klantnaam van Opdrachtgever zal Ondernemer voorafgaande toestemming aan Opdrachtgever vragen. De naam van Cliënt zal in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens nimmer openbaar worden gemaakt.

9.6 Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever aan Ondernemer van € 1.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 10.000,-- onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.


10 Intellectuele eigendom

10.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen, modellen, concepten, adviezen en of de hierop betrekking hebbende informatie en knowhow en andere geestesproducten, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Ondernemer aan Opdrachtgever.

10.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer, al dan niet met inschakeling van derden, noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond, gedeeld, openbaar gemaakt en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.

10.3 Ondernemer is gerechtigd de hiervoor genoemde geestesproducten te gebruiken als basis voor andere opdrachten.

10.4 Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van hem afkomstige informatie, afbeeldingen, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.5 De rechten van intellectuele eigendom welke Ondernemer in licentie gebruikt mag Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

10.6 Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever aan Ondernemer van € 1.000,-- per overtreding, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 10.000,-- onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.


11 Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

11.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, ook wel overmacht genoemd.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Ondernemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komen. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

11.4 Omstandigheden die een overmachtssituatie voor Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: pandemieën en epidemieën, overheidsmaatregelen, grootschalige storingen bij elektriciteits-, telecommunicatie- en/of internetdiensten, extreme weer- en verkeerssituaties en het door diefstal, brand of andere wijzen verloren gaan van noodzakelijke materialen en voorzieningen, ziekte van Ondernemer, werknemers of ingeschakelde derden, tekortkomingen van door Ondernemer ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van Ondernemer of die van Opdrachtgever.


12 Prijs

12.1 Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Hij brengt Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden deze prijswijziging te voldoen.

12.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.

12.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Prijzen voor particuliere Opdrachtgevers zijn altijd inclusief BTW.

12.4 Ondernemer berekent diensten ofwel op basis van uurtarieven die Ondernemer vooraf met Opdrachtgever overeenkomt ofwel op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst.

12.5 Indien Ondernemer berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat Ondernemer aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.

12.6 Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Ondernemer.

12.7 Indien Ondernemer een vast tarief met Opdrachtgever is overeengekomen, is Ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ondernemer, dat in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd, dat Ondernemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Ondernemer stelt Opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

12.8 Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt Ondernemer Opdrachtgever in kennis van de financiële consequenties.

12.9 Ondernemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Ondernemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

12.10 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft Ondernemer recht op betaling van honorarium over en kosten van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.


13. Betalingsvoorwaarden

13.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van de overeengekomen dienstverlening plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats bij aanvang van de dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor particuliere Opdrachtgevers zal gedurende de uitvoering van de dienstverlening gefactureerd worden.

13.2 Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in. Voorgaande geldt behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

13.3 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege en verzuim en zonder een nadere daaraan voorafgaande ingebrekestelling betaling van wettelijke (handels)rente verschuldigd.

13.4 In aanvulling op hetgeen in het vorige lid is bepaald, is Opdrachtgever aan Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 200,00. Wordt Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld, dan komen alle proceskosten die hij in verband met die procedure moest maken voor rekening van Opdrachtgever.

13.5 In afwijking van het hetgeen hiervoor in de leden 3 en 4 is bepaald, zullen Opdrachtgevers die handelen als natuurlijk persoon (consumenten) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullende termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

13.6 De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
- over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
- over de volgende Euro 2.500,- 10%
- over de volgende Euro 5.000,- 5%
- over de volgende Euro 190.000,- 1%
        - over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-

13.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen door Ondernemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

13.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

13.9 Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te verlangen.

13.10 Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Ondernemer eveneens indien zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.


14 Betalingsonmacht

14.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
       e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.


15 Ontbinding en opschorting

15.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.

15.2 Tevens is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Een en ander laat onverlet de overige aan Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

15.4 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

15.5 Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

15.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

15.7 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.


16 Beëindiging en annulering

16.1 De tussen Opdrachtgever en Ondernemer gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Ondernemer of Opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Ondernemer.

16.2 Indien het door Ondernemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Ondernemer op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door Opdrachtgever aan de erfgenamen te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk, in overleg met erfgenamen te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.

16.3 Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Ondernemer vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door Ondernemer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Ondernemer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt te fixeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen:
- 10% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding, plus vergoeding van de reeds gemaakte kosten door Ondernemer, bij annulering tot 1 week vóór de aanvang van de uitvoering door Ondernemer;
- 20% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding, plus vergoeding van de reeds gemaakte kosten door Ondernemer, bij annulering binnen 1 week vóór tot de dag van aanvang van de uitvoering door Ondernemer;
- 30%-100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding, plus vergoeding van de reeds gemaakte kosten door Ondernemer, bij annulering vanaf de aanvang van de uitvoering door Ondernemer, afhankelijk van het stadium van annulering;
- Het geldende uurtarief aan schadevergoeding bij annulering van of no show op het intakegesprek en vervolggesprekken binnen 24 uur voor aanvang daarvan.

16.4 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Ondernemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

16.5 Ondernemer is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever er betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

16.6 Eventuele duurovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn (tussentijds) opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging geschiedt altijd tegen het einde van de kalendermaand.

16.7 Opzegging geschiedt schriftelijk dan wel digitaal en aangetekend.


18 Klachten

18.1 Op klachten is de Klachtenregeling van Ondernemer van toepassing, die samen met deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand wordt gesteld. De Klachtenregeling is tevens als bijlage A bij de Algemene voorwaarden bijgevoegd.

18.2 Partijen streven er naar om ontevredenheid zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en op te lossen. Een formele

klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 21 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 21 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is het de particuliere opdrachtgever toegestaan de betalingsverplichting op te schorten. Voor zakelijke Opdrachtgevers geldt dit niet.

18.3 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, en deze betreft een overtreding van de Gedragscode, dan kan hij op grond van artikel 10 van de Gedragscode een klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc. Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad. Voor de particuliere indiener is eveneens de regeling van toepassing die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW.

18.4 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben Voor de particuliere opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.


19 Aansprakelijkheid

19.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ondernemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Indien de verzekeraar geen uitkering doet, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Ondernemer gefactureerde of te factureren bedrag voor de desbetreffende opdracht en bij duurovereenkomsten beperkt tot maximaal 2 maanden. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

19.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

19.3 Aansprakelijkheid van ondernemer voor schade is beperkt tot zover de betreffende verzekeringspolis van Ondernemer dit afdekt. Beroepsaansprakelijkheid is op basis van de polis beperkt tot € 1.000.000,00 (zegge: een miljoen euro) per aanspraak. Bedrijfsaansprakelijkheid is beperkt tot € 2.500.000,00 (zegge: tweemiljoenvijfhonderdduizend euro) per aanspraak.

19.4 Voor schade veroorzaakt door derden is Ondernemer nimmer aansprakelijk, ook niet bij opzet of grove schuld.

19.5 Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor door derden geleden schade, van welke aard dan ook.

19.6 De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

19.7 De opdrachtgever dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het
schade-toebrengend feit, Ondernemer aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade, dan wel Ondernemer in gebreke te stellen.

19.8 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen
van wiens hulp Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

19.9 Ondernemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
- het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen voor Opdrachtgever;
- de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Ondernemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
- ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de adviezen, begeleiding, coaching, training door Opdrachtgever;
- het niet opvolgen van adviezen van Ondernemer door Opdrachtgever;
- het niet tijdig opstarten door Opdrachtgever c.q. een werkgever van een Spoor II Traject en de eventueel op grond daarvan door UWV opgelegde loonsanctie. Ondernemer heeft namelijk geen enkele invloed op het tijdig aanvragen door werkgever, dit is de verantwoordelijk van werkgever zelf;
- gebruik van de dienstverlening voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door Opdrachtgever of derden;
- een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
- tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan de begeleiding, advisering, training of het traject dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
- fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
- tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;
- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van Ondernemer of derden wegens door Opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en stukken of wegens het delen en/of openbaar maken van geestesproducten van Ondernemer;

19.10 Ondernemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

19.11 Indien Ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Ondernemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Ondernemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

19.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.


20 Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

20.3 Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht
door de bevoegde rechter te Roermond, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Ten aanzien van consumenten, is tevens de bevoegde rechter in de woonplaats van consument bevoegd tot geschillenbeslechting.


BIJLAGE A: KLACHTENREGELING

Behorend bij de algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze klachtenregeling maakt als bijlage deel uit van de algemene voorwaarden die de Ondernemer in de relatie met opdrachtgevers en cliënten hanteert. Deze regeling is van toepassing wanneer opdrachtgever cliënt (hierna te noemen: indiener) een klacht heeft over de dienstverlening van Ondernemer.

1.2 In het geval dat de Ondernemer werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een dienstverlenende organisatie, is de klachtenregeling van die organisatie van toepassing, tenzij vooraf anders is overeengekomen.


2. Definitie

Onderwerp van een klacht kan zijn een gedraging of handeling door de Ondernemer of een door Ondernemer ingeschakelde derde jegens indiener, dan wel het nalaten of weigeren daarvan. De indiener kan een klacht voorleggen indien hij/zij van mening is dat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan, jegens hem/haar onbehoorlijk is en/of hem/haar in gerechtvaardigde belangen treft.


3 Indiening van de klacht

3.1 Partijen streven er naar om ontevredenheid zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en in goed overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan wordt een klacht schriftelijk ingediend binnen 21 dagen nadat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan heeft plaatsgevonden, ofwel binnen 21 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het gebeurde aanleiding is voor een klacht. Overschrijding van de termijn kan niet-ontvankelijkheid tot gevolg hebben.

3.2 De Indiener omschrijft in zijn klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent onbehoorlijk te zijn behandeld en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad.

3.3 De schriftelijke klacht wordt vertrouwelijk gericht aan het postadres van de Ondernemer.


4 Klachtbehandeling in eerste aanleg

4.1 Behandeling van de klacht vindt in eerste aanleg plaats door de Ondernemer.

4.2 De indiener ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarin worden de door de indiener omschreven feiten geresumeerd en wordt aangegeven op welke wijze de Ondernemer de klacht zal onderzoeken.

4.3 De Ondernemer handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Doen zich omstandigheden voor die behandeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maken dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.


5 Onderzoek van de klacht

5.1 Na kennisneming van de klacht stelt de Ondernemer een onderzoek in. Desgevraagd zal de indiener nadere toelichting geven op zijn/haar klacht.

5.2 Ondernemer is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de oordeelsvorming. Zo nodig kunnen getuigen en/of onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd.

5.3 Het onderzoek van de klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging, danwel het nalaten of weigeren daarvan:
a. in strijd is met de bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening;
b. zorgvuldig en met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke procedures tot stand is gekomen;
      c. in overeenstemming is met de eisen van behoorlijk en professioneel gedrag, met de Noloc-Gedragscode alsmede met de normen die voortvloeien uit de beginselen van redelijkheid en billijkheid.


6 Oordeel

6.1 Als de Ondernemer de klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan indiener meegedeeld. Indien van toepassing doet de Ondernemer aan indiener een voorstel voor herstel of compensatie, met inachtneming van wat inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.

6.2 Als de Ondernemer de klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de indiener medegedeeld. Indien de indiener dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de Algemene Voorwaarden van de Ondernemer met wederzijds goedvinden beëindigd worden


7 Klachtbehandeling in tweede aanleg

7.1 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, en deze betreft een overtreding van de Gedragscode, dan kan hij op grond van artikel 10 van de Gedragscode een klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl). De Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel dat de Raad uitspreekt.

7.2 Voor de particuliere indiener is eveneens de in art. 6:236 sub n BW aangeduide regeling van toepassing.


8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 11 mei 2020.